Szukaj
A A A

serwis laptopów Sony VAIO

Serwis Sony Vaio miesci sie w Niemczech
SVOE Service Centre
Robert-Bosch-STR 4
Frankfurt 64329
W gwarancji lub w dołączonej ulotce pod nazwą kraju, w którym będzie realizowany serwis gwarancyjny, znajdują się dane lokalnego przedstawicielstwa Sony, które wydało i będzie respektować tę gwarancję.

Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupna) produkt zostanie uznany za wadliwy z powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Sony lub Autoryzowana Stacja Serwisowa w obszarze gwarancyjnym dokona bezpłatnej naprawy lub (według uznania Sony) wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w oparciu o warunki zamieszczone poniżej.

Sony i Autoryzowane Stacje Serwisowe zastrzegają sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony.Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością Sony.

1.Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem (zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera) oraz z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Sony i autoryzowana sieć serwisowa zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.

2.Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.

3.Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy Sony lub Autoryzowanej Stacji Serwisowej

4.Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia;

b) części zamiennych (części przewidzianych do okresowej wymiany, takich jak nieładowane baterie, wkłady drukujące, igły, żarówki itp.);
c) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;
d)uszkodzeń produktu będących następstwem:
i. używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli:
- używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystaliczych,
- nieudanej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji Sony dotyczących instalacji lub użytkowania,
- nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami Sony dotyczącymi prawidłowego serwisowania,
- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny zestandardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;
ii. zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;
iii. stanu lub defektów systemów, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi, z wyjątkiem innych produktów Sony przeznaczonych do użytku z niniejszym produktem;
iv. użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez Sony;
v. napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami Sony lub autoryzowanej sieci serwisowej;
vi. zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody Sony, takich jak:
- zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi,
- modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;
vii. zaniedbania;
viii. wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.
5.Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś oprogramowania (Sony lub innego), dla którego zawarto umowę z klientem lub oddzielną umowę gwarancyjną lub które podlega wyłączeniu, lub które takim umowom powinno podlegać.Test modulu